WSEAS Transactions on Environment and Development


Print ISSN: 1790-5079
E-ISSN: 2224-3496

Volume 13, 2017

Notice: As of 2014 and for the forthcoming years, the publication frequency/periodicity of WSEAS Journals is adapted to the 'continuously updated' model. What this means is that instead of being separated into issues, new papers will be added on a continuous basis, allowing a more regular flow and shorter publication times. The papers will appear in reverse order, therefore the most recent one will be on top.


Volume 13, 2017Spatial Risk Analysis in the Town of Kyjov

AUTHORS: J. Rak, M. Dzermansky, J. Vanek, J. Micka, M. Musil, O. Mika

Download as PDF

ABSTRACT: This research accents the importance of higher education, which exists for creation and dissemination of knowledge, and its contribution to the societies’ sustainable development, and the role the institutions play in this process by imbedding green courses into their plans of study. Via studying an example of a green course that was integrated into an institution's curriculum and analyzing the course's assessment methods and its learning outcomes, which were aligned to the institution graduate attributes, the paper acknowledges the efforts the higher education institutions make to graduate young people that are equipped with knowledge and practical skills in the corresponding field, and, thus, in formation of a new generation of citizens with a sustainable vision.

KEYWORDS: Higher education, Green curriculum, Graduate’s attributes, Heritage conservation, Sustainable future.

REFERENCES:

[1] Hasiči města Kyjov

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://hasicikyjov.webnode.cz/onas/

[2] Zpráva o činnosti 2015: Nemocnice Kyjov

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.nemkyj.cz/file/8573/zprava_o_cinn osti_2015_ne mocnice _kyjov.pdf

[3] Charakteristika nemocnice

[online].

[cit. 2017- 03-09]. Dostupné z: http://www.nemkyj.cz/ charakteristika-nemocnice

[4] Městská policie Kyjov

[online].

[cit. 2017-03- 09]. Dostupné z: http://mp.mestokyjov.cz/Onas/index.html

[5] Obvodní odělení Kyjov

[online].

[cit. 2017-03- 09]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/ obvodni-oddeleni-kyjov-179187.aspx

[6] Organizační struktura úřadu: Město Kyjov

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.mestokyjov.cz/organizacnistruktura -uradu/os-1042/p1=2635

[7] Zabezpečení evakuace, dočasného ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://www.edpp.cz/kyj_zabezpecenievakuace-docasneho-ubytovani-a-stravovanievakuovanych-obcanu-a-jejich-navrat/

[8] Zprávy o činnosti a hospodaření: Dům kultury

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostup-né z: http://www.dum-kultury-kyjov.cz/dokumenty/

[9] Centrum služeb pro seniory Kyjov

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.centrum proseniorykyjov.cz/

[10] Koupaliště Kyjov: Město Kyjov

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www. mestokyjov.cz/ koupaliste-kyjov/ds-1120 WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT J. Rak, M. Dzermansky, J. Vanek, J. Micka, M. Musil, O. Mika E-ISSN: 2224-3496 522 Volume 13, 2017

[11] Šroubárná Kyjov

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.sroubk.cz/cs/sroubarna -kyjov-vyrobce-zeleznice-prazcove-sroubymatice-vykovky-fosfatovani-povrchoveupravy/

[12] Kyjovský pivovar

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.slovacko.cz/sluzba/ 9519/

[13] Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro veřej-nost: Český hydrometeorologický ústav

[online].

[cit. 2017- 03-09]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/files/ portal/docs/poboc/CB/ pruvodce/verejnost_ povoden_definice.html#priklad

[14] Požár: Wikipedia

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://cs. wikipedia.org/wiki/Po% C5%BE%C3%A1r

[15] Hoření látek se vzduchem

[online].

[cit. 2017- 03-09]. Dostupné z: http://www.komenskeho 66.cz/materialy/chemie/WEBCHEMIE9/horeni .html

[16] Nebezpečné látky: Učební texty VŠB-TU Ostrava

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.hzsmsk.cz/sklad/kraoo/cerven06. pdf

[17] Havárie s únikem nebezpečných látek - základní informace

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.zachranny-kruh.cz/ window.php?art=147357

[18] Dopravní nehoda: Wikipedia

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%A D_nehoda

[19] Eroze půdy

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://vitejtenazemi.cz/cenia/index. php?p=eroze_pudy&site=puda

[20] Eroze: Wikipedia

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze

[21] Historické povodně

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://www.edpp.cz/kyj_ historicke-povodne/

[22] JOHN, Radek. MALÝ ČESKÝ ČERNOBYL? Koktejl

[online]. 1994, (1)

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.czech-press.cz/ index.php?option=com_content&view=article &id=7376:maly-esky-ernobyl-sp634390438&catid=1516:1994-01&Itemid=148

[23] DETAIL události č. 52 hlášené dne 15.6.2012: Monitoring eroze zemědělské půdy

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://me. vumop.cz/mapserv/monitor/udalost_detail.php? gid=52

[24] Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Kyjov

[online].

[cit. 2017-03- 09]. Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/ ohrozeni/prehled-moznych-zdroju-mimoradnyc h-udalosti-na-uzemi-orp-9

[25] VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://ifirmy.cz/firma/000919- vetropack-moravia-glass-akciova-spolecnost

[26] Šroubárna Kyjov

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://www.sroubamatka.cz/cs/seznamyfirem/sroubarna-kyjov.html

[27] Tlakové nádoby, doprava a dodávky

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.gh cinvest.cz/cz/uprava-procesni-a-pitne-vody/ chlor/tlakove-nadoby-doprava-adodavky/c2677

[28] Chlór

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://arnika.org/chlor

[29] Plynarenství v ČR - dodávka plynu a základní statisiky

[online].

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://oenergetice.cz/technologie/plynarenstv i/ plynarenstvi-v-cr-dodavka-plynu-zakladnistatistiky/

[30] POSTOLKA, T. Analýza rizik starých ekologických zátěží a návrh minimalizace rizik. Uherské Hradiště, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení. Vedoucí práce Ing. Martin Hart, Ph.D.

[31] DZERMANSKY, M., VANEK. J. Semestrální práce z předmětu: Výcvik dovedností pro krizové řízení. 2016

[32] MARADA, V. Porovnání metod analýzy rizik závažných havárií. Brno, 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Martin Hart, Ph.D.

[33] Walls, L.,Revie, M., Bedford, T. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice, Proceedings of ESREL 2016, CRC Press 2016, ISBN: 978-1138029972, pp. 2915- 2925.

[34] Akay, A. E., Erdoan, A. GIS-based predictive models for regional-scale landslide susceptibility assessment and risk mapping along road corridors, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (conference proceeding), Copernicus GmbH, Vol.4, No.4, 2017, ISSN: 21949042, pp. 25-30.

[35] Pellicani, R., Argentiero, I., Spilotro, G. GisBased Multi-criteria Decision Analysis for Forest Fire Risk Mapping, Geomatics, Natural Hazards and Risk, Taylor and Francis Ltd., Vol.8, No.2, 2017, ISSN: 19475705, pp. 1012- 1033.

WSEAS Transactions on Environment and Development, ISSN / E-ISSN: 1790-5079 / 2224-3496, Volume 13, 2017, Art. #53, pp. 514-523


Copyright © 2017 Author(s) retain the copyright of this article. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0

Bulletin Board

Currently:

The editorial board is accepting papers.


WSEAS Main Site